Chiante

14 tekstów – auto­rem jest Chian­te.

Nie wal­cz z miłością, al­bo­wiem tyl­ko ona za­kuw­szy cię w kaj­da­ny uczuć, pot­ra­fi wznieść cię po­nad two­je możliwości... 

myśl
zebrała 122 fiszki • 21 lutego 2014, 08:54

To, że jes­teś "sobą" zaw­sze i wszędzie, nie oz­nacza, że jes­teś godzien naśla­dowa­nia. Nikt bo­wiem nie jest wol­ny od błędu. 

myśl
zebrała 186 fiszek • 18 sierpnia 2013, 13:18

Po­kora - za mało, żeby przet­rwać, za dużo, żeby uderzyć. 

myśl dnia z 22 kwietnia 2016 roku
zebrała 159 fiszek • 11 lipca 2013, 07:10

W czułych, kochających ra­mionach, w pew­ności miłos­ne­go spoj­rze­nia mężczyz­ny - ko­bieta jest naj­piękniej­szym dziełem Boga. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 29 czerwca 2013, 19:22

Od­ległość zbliża - kiedy blis­kość dzieli. 

myśl dnia z 23 czerwca 2016 roku
zebrała 140 fiszek • 15 czerwca 2013, 18:42

A co do uśmie­chu - cza­sem ten je­den, pier­wszy wiąże na wieczność. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 8 marca 2013, 05:58

Za­kocha­nie to nic, dro­ga miłości zaczy­na się po ma­gicznym "kocham". 

myśl
zebrała 136 fiszek • 14 lutego 2013, 07:00

Są ludzie, za których war­to od­dać życie, i są ci nie war­ci przebaczenia. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 12 lutego 2013, 08:13

By­wamy ok­rutni, tak po prostu. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 4 lutego 2013, 07:05

Życie bez pas­ji zabija. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 lutego 2013, 22:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chiante

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność